Innovatie subsidie link - homepage

Home | Contact

 

Hèt innovatiesubsidie informatiepunt

van Nederland

Innovatie Prestatie Contracten Subsidie

IPC-subsidie (MKB, samenwerking)

Werkt u aan meerjarige innovatietrajecten in groepen van 15 tot 35 bedrijven met een samenhang (keten, branche, regio) met als doel te innoveren in product, dienst, proces of combinatie, waar samenwerken en kennisoverdracht

 

Voor wie staat de IPC subsidie ter beschikking?
De IPC subsidie-regeling is bedoeld voor groepen van 15 tot 35 bedrijven met een inhoudelijke samenhang, bijvoorbeeld omdat ze werken in dezelfde keten, regio of branche. Deze bedrijven moeten een meerjarig innovatietraject uit. Zij geven zelf aan op welk terrein zij willen innoveren. Het kan gaan om producten, diensten, processen of een combinatie daarvan. Een mkb-organisatie zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een branche-organisatie, treedt op als penvoerder bij de IPC subsidieregeling.
 

Wat wordt gesubsidieerd onder de IPC-regeling?
Gesubsidieerd wordt de voorbereiding en totstandkoming van een kennisoverdracht binnen IPC verband voor:

  1. het uitvoeren van een innovatiepositiestudie resulterende in een innovatiepositierapport, waarin de ontwikkelingen binnen een deel van het bedrijfsleven, de behoefte aan innoverende technologieën of kennis daarbinnen en de mogelijkheden om aan die behoefte te voldoen, worden geanalyseerd,
  2. het verspreiden van dat innovatiepositierapport onder de betrokken ondernemers,
  3. het selecteren van deelnemers aan een IPC-verband en het voorbereiden van de totstandkomingvan een IPC-verband of
  4. het verspreiden van de resultaten in het kader van een tot stand gekomen IPC-verband tijdens hetinnovatietraject.

Wat zijn criteria waarop een IPC subsidieaanvraag wordt getoetst?
Centrale criteria voor toekenning van IPC-subsidie zijn samenwerking en kennisoverdracht. Alle deelnemers zijn mkb-bedrijven. De penvoerder is een mkb-ondernemer zonder winstoogmerk. SenterNovem heeft een mkb-stroomschema om te bepalen of uw bedrijf wordt gerekend tot het MKB. 

Wat en hoe hoog is de IPC subsidiebijdrage?

De IPC subsidie-regeling kent twee fasen:

  • Pre-IPC: voorbereiding op een IPC-project (maximaal 1,5 jaar)
  • IPC: uitvoering van innovatieplannen

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 25.000,- met betrekking tot de kosten als voorgaand vermeld in 4. en maximaal € 175.000,- totaal. Uitgangspunt is het aantal uren gemaakt door personeel van de IPC-penvoerder tegen een vast uurtarief van € 60,- en de specifiek ten behoeve van de activiteiten gemaakte en betaalde overige kosten, verschuldigd
aan derden met wie de IPC-penvoerder niet in een groep verbonden is.

Voor wat betreft de deelnemers ontvangt elke deelnemer 100% van de kostenOp grond van de  die hij verschuldigd is aan de penvoerder, tot een maximum van € 6.500,-. Deze vergoeding wordt in rechtstreeks aan de IPC-penvoerder overgemaakt.

Bij een goedgekeurd IPC innovatieplan ontvangt de IPC-penvoerder bij de start 50% van de subsidie en wanneer het project goed loopt, na het tweede jaar nog eens 30%. Aan het einde van het project moeten de ondernemers, met hulp van hun penvoerder, verantwoording over het project en de
bijbehorende kosten kunnen overleggen.

Behandelaar IPC subsidie-aanvragen:

SenterNovem
Indiening van IPC subsidieaanvragen.

 

IPC subsidie

Meer subsidies: